Xây dựng các quy chế nội bộ

 
Quy chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp. Nếu cơ cấu là “phần cứng” thì quy chế chính là “phần mềm” của của tổ chức, được xác định nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược.
Trách nhiệm, quyền hạn, quy chế phối hợp của ban lãnh đạo và giữa các bộ phận không rõ ràng, chồng chéo; các nguyên tắc làm việc và ứng xử không được thiết lập; các quy định về sử dụng tài chính, tài sản và thông tin không được tường minh và có tính hiệu lực; các chuẩn mực quan hệ với đối tác, khách hàng không được xác lập v.v... Những điều này đều có thể gây thất thoát, rối loạn, xung đột, thậm chí vô hiệu hoá hoạt động của tổ chức.
Chính vì vậy LiNKER VIETNAM sẽ cùng bạn cải tiến, kiện toàn hơn nữa quy chế quản lý Doanh nghiệp của mình với các yêu cầu như: 
Xây dựng quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành.
Hoàn thiện quy chế điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cấp, từng vị trí trong quản lý.
Phân cấp quản lý tài chính, tăng cường kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong huy động và hiệu quả sử dụng vốn.
Xây dựng chính sách tiền lương, tiền thưởng.
Xây dựng quy chế quản lý tài chính kế toán.
Xây dựng quy trình tuyển dụng, đánh giá và đào tạo nhằm sử dụng và phát triển nguồn nhân lực một cách hữu hiệu.
Xây dựng quy chế Quản lý nhân sự, mô tả chi tiết chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, mô tả chi tiết nhiệm vụ quyền hạn của từng chức danh và mối quan hệ công tác giữa các cá nhân và các bộ phận trong Doanh nghiệp.
Thiết lập những chuẩn mực, nguyên tắc Kinh doanh và ứng xử trong và ngoài Doanh nghiệp, phù hợp với giá trị văn hoá mà Doanh nghiệp theo đuổi.
Xác định các chế độ, lề lối làm việc, biện pháp khuyến khích, đãi ngộ nhân viên…nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nhân lực.
Hợp lý hoá quy trình làm việc, bảo mật thông tin, hệ thống lập kế hoạch và báo cáo.
Xây dựng các mẫu biểu phục vụ hoạt động của Doanh nghiệp.