Định biên nhân sự

Trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty, việc theo dõi, lập kế họach Định biên nhân sự là cốt lõi để thực hiện chính sách tuyển dụng và hoạch định nguồn lực.
Theo dõi, thống kê tình hình tuyển dụng nhân sự thực tế so với kế hoạch định biên đề ra để từ đó bộ phận Quản lý nguồn lực có chính sách thu hút người tài sao cho đảm bảo yêu cầu nguồn lực cần có để phục vụ cho chiến lược công ty đề ra.
 

Xác định yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, khả năng và phẩm chất để xác định chế độ đãi ngộ tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc bố trí, huấn luyện, giám sát và đánh giá kết quả công việc.
Tuỳ vào hoạt động của từng công ty mà lập nên những Định biên nhân sự khác nhau. Kế hoạch định biên có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế phát sinh.
Dĩ nhiên, người quản lý phải giao việc, huấn luyện, giám sát, đánh giá, động viên, định hướng cho nhân viên làm việc có hiệu quả. Tuy nhiên, việc chọn đúng người phù hợp, chuẩn hoá các công việc thành tiêu chuẩn kĩ năng sẽ giảm chi phí cho công tác quản lý nhân sự.
 
LiNKER VIETNAM sẽ cùng bạn:
Lập kế hoạch định biên nhân sự cho từng bộ phận theo cơ cấu tổ chức.
Liệt kê chuỗi công việc liên quan thành danh mục công việc.
Xác định cách thức thực hiện công việc.
Xác định tiêu chuẩn kết quả.
Định mức thời gian tiêu chuẩn của từng công việc.
Xác định tần suất thực hiện công việc.
Xác định tổng thời gian của từng việc.
Xác định các sai lỗi, rủi ro và quy chế phòng ngừa.
Các định các phương tiện sử dụng, hệ thống định mức và thông số.