Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

Hệ thống quản lý của công ty có vẻ không suôn sẻ, mất định hướng.
Công ty luôn trong tình trạng thiếu người có năng lực quản lý?
Tình hình sử dụng lao động không hiệu quả?
Nhân viên không trung thành gắn bó với công ty?
Thu nhập người lao động trong công ty không cao, trong hiệu quả kinh doanh của công ty lại thấp?
Công ty không có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh?
Và nhiều vấn đề khác ...
Trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty, việc theo dõi, lập kế họach Định biên nhân sự là cốt lõi để thực hiện chính sách tuyển dụng và hoạch định nguồn lực.
Quy chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp. Nếu cơ cấu là “phần cứng” thì quy chế chính là “phần mềm” của của tổ chức, được xác định nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược.
Xây dựng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh