Tiếp thị phân phối dự án

  • Lựa chọn hình thức tiếp thị hiệu quả
  • Lưa chọn đánh giá nguồn khách hàng
  • Triển khai hệ thống bán hàng và quản lý khách hàng