Đăng ký

Chọn nơi cư trú:
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:  
Bạn có thể dùng email này
Email này đã tồn tại trong hệ thống
Trường này là bắt buộc.
Tên đăng nhập:  
Bạn có thể dùng tên đăng nhập này
Tên đăng nhập này đã tồn tại trong hệ thống
Trường này là bắt buộc.
Chọn mật khẩu:
Nhập lại mật khẩu:
Địa chỉ:
Xác minh từ:
Điều khoản Dịch vụ:
1. Mối quan hệ của bạn với Google
 
    1.1 Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web của Google (được gọi chung là “Các dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi Google theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu các điều khoản của một thỏa thuận pháp lư giữa bạn và Google. “Google” nghĩa là Google Inc., mà nơi làm việc chính thì ở 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Văn bản này giải thích việc thỏa thuận đó được tạo nên như thế nào, và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận đó.
 
    1.2 Mặt khác là trừ khi đã thỏa thuận bằng văn bản với Google, thỏa thuận của bạn với Google sẽ luôn bao gồm tối thiểu các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Chung”.
 
    1.3 Sự thỏa thuận của bạn với Google cuõng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ Thông báo Pháp lư nào có thể áp dụng cho Các dịch vụ, bổ sung cho Các điều khoản Chung. Tất cả các điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Thêm”. Khi Các điều khoản Thêm áp dụng cho một Dịch vụ, những điều này sẽ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc là bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng, Dịch vụ đó.
 
    1.4 Các điều khoản Chung, cùng với Các điều khoản thêm, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lư giữa bạn và Google liên quan đến việc bạn sử dụng Các dịch vụ. Quan trọng là bạn bỏ thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lư này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản”.
 
    1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa cái mà các điều khoản Thêm nói và cái mà Các điều khoản Chung nói, thì Các điều khoản Thêm có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dịch vụ đó.
 
2. Chấp nhận Các điều khoản
 
    2.1 Để sử dụng Dịch vụ, bạn trước tiên phải đồng ý Các điều khoản. B
Bằng cách nhấp vào 'Tôi chấp nhận' ở dưới đây có nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ ở trên
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký Tại đây
Trường hợp quên mật khẩu, bạn có thể yêu cầu cấp lại mật khẩu mới Tại đây