Register

Chọn nơi cư trú:
Full name:
Phone:
Email:  
Your email is available
Your email is not available
This field is required.
Username:  
Your username is available
Your username is not available
This field is required.
Password:
Password confirm:
Addres:
Code security:
Terms of Service:
1. Mối quan hệ của bạn với Google
 
    1.1 Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dòch vụ và trang web của Google (được gọi chung là “Các dòch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dòch vụ nào cung cấp cho bạn bởi Google theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chòu các điều khoản của một thỏa thuận pháp lư giưõa bạn và Google. “Google” nghĩa là Google Inc., mà nơi làm việc chính thì ở 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Văn bản này giải thích việc thỏa thuận đó được tạo nên như thế nào, và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận đó.
 
    1.2 Mặt khác là trừ khi đaõ thỏa thuận bằng văn bản với Google, thỏa thuận của bạn với Google seõ luôn bao gồm tối thiểu các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Nhưõng điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Chung”.
 
    1.3 Sự thỏa thuận của bạn với Google cuõng seõ bao gồm các điều khoản của bất kỳ Thông báo Pháp lư nào có thể áp dụng cho Các dòch vụ, bổ sung cho Các điều khoản Chung. Tất cả các điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Thêm”. Khi Các điều khoản Thêm áp dụng cho một Dòch vụ, nhưõng điều này seõ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc là bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng, Dòch vụ đó.
 
    1.4 Các điều khoản Chung, cùng với Các điều khoản Thêm, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lư giưõa bạn và Google liên quan đến việc bạn sử dụng Các dòch vụ. Quan trọng là bạn bỏ thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lư này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản”.
 
    1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuaãn nào giưõa cái mà Các điều khoản Thêm nói và cái mà Các điều khoản Chung nói, thì Các điều khoản Thêm có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dòch vụ đó.
 
2. Chấp nhận Các điều khoản
 
    2.1 Để sử dụng Dòch vụ, bạn trước tiên phải đồng ư Các điều khoản. Bạn không được sử dụng Các dòch vụ nếu bạn không chấp nhận Các điều khoản.
 
    2.2 Bạn có thể chấp nhận Các điều khoản bằng cách:
 
        (A) nhấp chấp nhận hoặc đồng ư Các điều khoản, khi tùy chọn này được làm cho sẵn có với bạn bởi Google trong giao diện người dùng của bất kỳ Dòch vụ nào; hoặc
 
        (B) bằng cách thực tế sử dụng Các dòch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ư rằng Google seõ coi việc bạn sử dụng Các dòch vụ là sự chấp nhận Các điều khoản từ thời điểm đó trở đi.
 
    2.3 Bạn không được sử dụng Các dòch vụ và không được chấp nhận Các điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi pháp lư để hình thành một hợp đồng ràng buộc với Google, hoặc (b) bạn là một người bò cấm nhận Các dòch vụ theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng Các dòch vụ.
 
    2.4 Trước khi tiếp tục, bạn nên in ra hoặc lưu lại một bản sao sở tại Các điều khoản Chung để làm hồ sơ của bạn.
 
3. Ngôn ngưõ Các điều khoản
 
    3.1 Khi Google đaõ cung cấp cho bạn một bản dòch của phiên bản tiếng Anh của Các điều khoản, thì bạn đồng ư rằng bản dòch được cung cấp chỉ nhằm sự thuận tiện của bạn và rằng phiên bản tiếng Anh của Các điều khoản seõ chi phối mối quan hệ của bạn với Google.
 
    3.2 Nếu có bất kỳ mâu thuaãn nào giưõa cái mà phiên bản tiếng Anh của Các điều khoản nói và cái mà một bản dòch nói, thì phiên bản tiếng Anh seõ có hiệu lực cao hơn.
 
4. Việc cung cấp Các dòch vụ của Google
 
    4.1 Google có các công ty con và các chủ thể pháp lư liên kết khắp thế giới (“Các công ty con và Liên kết”). Thỉnh thoảng, nhưõng công ty nào seõ cung cấp Các dòch vụ cho bạn nhân danh bản thân Google. Bạn công nhận và đồng ư rằng Các công ty con và Liên kết seõ được trao quyền cung cấp Các dòch vụ cho bạn.
 
    4.2 Google đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Bạn công nhận và đồng ư rằng hình thái và bản chất của Các dòch vụ mà Google cung cấp có thể thay đổi lúc này qua lúc quá mà không cần thông báo trước cho bạn.
 
    4.3 Như là một phần của việc cải tiến liên tục này, bạn công nhận và đồng ư rằng Google có thể ngừng (vĩnh vieãn hoặc tạm thời) cung cấp Các dòch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong Các dòch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của Google, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Các dòch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho Google khi nào bạn ngừng sử dụng Các dòch vụ.
 
    4.4 Bạn công nhận và đồng ư rằng nếu Google vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của bạn, thì bạn có thể bò ngăn không cho truy cập Các dòch vụ, các chi tiết tài khoản của bạn hoặc bầt kỳ tập tin hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của bạn.
 
    4.5 Bạn công nhận và đồng ư rằng dù Google hiện không đặt ra một giới hạn trên cố đònh về số lượng chuyển giao bạn có thể gửi hoặc nhận thông qua Các dòch vụ hoặc về số lượng khoảng trống lưu trưõ được sử dụng cho việc cung cấp bất kỳ Dòch vụ nào, nhưng các giới hạn trên cố đònh như vậy có thể được đặt ra bởi Google bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của Google.
 
    16 tháng 4, 2007
By clicking on 'I accept' below meansyou agree to the Terms of Service above
If you are not have the account, please register Right here
Field combine forget password, you can request cấp again password new Right here